Projecte de Tecnologia de 1r ESO. Construcció d’una caseta d’ocells

La construcció d’una caseta d’ocells és el producte final del projecte: “Treball en el taller de tecnologia”.

En aquest projecte els alumnes aprenen a planificar el treball, a emprar les diferents ferramentes del taller i a donar solució a tots aquells problemes que van sorgint en la construcció de la caseta.

La planificació del treball es du a terme mitjançant l’avantprojecte. Aquest consisteix a elaborar per escrit la seqüència ordenada de tasques: descripció del problema, recerca d’informació, descripció del projecte elegit (dibuixos a escala, materials i ferramentes necessàries) i, finalment, la descripció detallada de totes les tasques que cal realitzar des que entren al taller fins que acaben la decoració de la caseta.

L’ús de les diferents ferramentes, tant manuals com elèctriques, s’explica en l’aula i en el taller. Sempre fent menció especial a les normes de seguretat que cal seguir.

Els problemes que van sorgint en la construcció (tipus de material, quantitat de peces, unió de peces, decoració final) es discuteixen en grup cooperatiu de treball. Així es potencia el pensament crític, la creativitat i la presa de decisions.

Les casetes, molt ben acabades, són reflex de l’esforç i entusiasme que els alumnes han mostrat en tot moment.